Ulje za masažu

ulje za masazuUlje za masažu- Masa`om se pobolj{ava venski i limfni tok, ubrzava se resorpcija eksudata, infiltrata, pobolj{ava se ishrana ko`e i potko`nog tkiva, ko`a postaje elasti~na i pobolj{ava joj se turgor. Aromaterapijska masa`a deluje prevashodno na autonomni nervni sistem. Bazna osnova biljna ulja sa ekstraktima lekovitog bilja. 100ml

Masa`a je nauka po tome {to se zasniva na fiziolo{kom, biohemijskom, biomehani~kom, termodinami~kom i sl. postupku. Ona je i ve{tina koja se mora nau~iti li~nim iskustvom.

Pod dejstvom masa`e pobolj{ava se venski i limfni tok, ubrzava se resorpcija eksudata, infiltrata, pobolj{ava se ishrana ko`e i potko`nog tkiva, ko`a postaje elasti~na i pobolj{ava joj se turgor. Primenjuju se vi{e oblika: gla|enje, trljanje, lupkanje i vibracije. Ulje za masa`u je neophodno da bi se izbeglo suvi{no trenje na povr{ini ko`e. Ulje sadr`i kompleks esencijalnih masnih kiselina koje blagotvorno deluju na ko`u i ostala tkiva. U aromaterapiiji se ne upotrebljavaju `ivotinjska ili mineralna ulja - jedino se koriste biljna nerafinisana ulja. Kada se nanesu na ko`u utraljavanjem se adsorbuju, a potom se van}elijskim te~nostima transportuju kroz telo. Masa`a ima dva izrazita dejstva: jedno direktno, kojim se otklanjaju mrtvi slojevi ko`e i pove}ava krvotok i drugo, indirektno, preko perifernih nerava i sudova ko`e ima terpeutsko dejstvo. Mehani~kim putem podsti~e se termoterapija i difuzioni proces transporta etarskih komponenti ulja kroz ko`u. Masa`a uljima spada u najmanje rizi~ne metode nege i le~enja. Aromaterapijska masa`a deluje prevashodno na autonomni nervni sistem, koji predstavlja onaj deo nervnog sistema nad kojim nemamo kontrolu, kao {to je na primer kucanje srca. To zna~i da ona klijenta automatski relaksira, tj. mo}ni je saveznik protiv stresa. Masa`a ~itavog tela daje ose}aj celovitosti i blagostanja, koji ~esto vodi u dubok, okrepljuju}i san. Ona deluje harmoniziraju}e.

Sastav ulja za masažu: hladno ce|enoulje suncokreta, ekstrakti: nevena,kamilice, ruzmarina, zalenog plodaoraha ~empresa i mirisne komponente.


Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates