Glina u prahu

glina u prahuGLINA U PRAHU - sa oligoelementima i antioksidantima za detoksikaciju organizma. Adsorpcionim i jonoizmenjva~kim dejstvom ~isti krv i elimei{e toksi~ne i biolo{ki nedegradabilne materije. Time vr{i pre~i{}avanje jetre. Mogu je koristiti svi uzrasti. Re{ava probleme akutnih hemoroida, debelog creva, efikasna kod candide albicans. Preventiva od najezde virusa i ne`eljenih infekcija koje su naj~e{}a posledica preterane upotrebe antibiotika (hrana, kapsule, injekcije). Stvara uslove za normalnu miklofloru crevnog trakta. Lokalizuje akutne stoma~ne i ulkusne tegobe. Zna~ajna kod klimaterijuma i naleta toplote. Glina za pi}e dugoro~no ubla`ava bolove kod artritisa i gihta. 150g

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

Uve~e u ~a{i sipati (2 dcl) vode i nad njom sipati jednu punu kafenu ka{i~icu gline (drvenom ili plasti~nom) i poklopiti. Ne me{eti jer }e glina sama postepeno pasti na dno ~a{e. Prvih nedelju dana, ujutru piti na prazan stomak (pola sata pre jela) samo vodu, tj. bistri deo. Mo`e se postepeno piti i deo taloga u cilju prilago|avanja organizma. Slede}e tri nedelje, ujutru, piti vodu i glinu, prethodno prome{anu. Terapija od 8 nedelja se preporu~uje obavezno na prelazu dva godi{nja doba. Starije i senzitivnije (osetljivije) osobe predvi|enu dnevnu dozu mogu da podele na 3 dela sa malo vi{e vode. Ovo je preporuka koja je va`ila kada je u hrani bilo znatno manje dodataka - aditiva. Sada se granica kori{}enja gline pomera shodno karakteru hrane koju konzumiramo. Preporu~uje se da se, dok se pije glina, koristi i ulje detox tj. daprvi doru~ak bude sa sve`im povr}em, mlevenim semenskim kulturama, uljem detox i probioti~kim jogurtom, tada se glina mo`e piti i du`e od 8 nedelja.

Glina se mo`e potopiti i u ve}em sudu, tj. u litar vode sipati pet ka{i~ica gline. Posle aktiviranja - odle`avanja, glina se promu}ka u fla{i i sipa u ~a{u neposredno pre pijenja. Ovo je veoma zna~ajno kada zaboravljamo uve~e da potopimo glinu, ili pak idemo na put.

VAŽNE NAPOMENE:

Glinu ne treba pripremati u metalnim sudovima i metalnim priborom. Jednom kori{}ena glina nije za pijenje, ali se njome mo`e zalevati cve}e, jer vezuje vodu i usporava zasu{ivanje povr{inskog sloja zemlje. Glina se koristi pola sata pre jela ili 2 - 3 sat posle jela (laganijeg obroka), nikada za vreme varenja, osim u slu~aju trovanja. DEJSTVO:

- elimin{e toksi~nih metala kao {to su olovo, bizmut, kadmijum, `iva i dr.,

- elimini{e masnih naslaga u crevima, tkivu, krvi i limfi,

- regeneri{e o{te}enu sluzoko`u crevne flore,

- smanjuje radioaktivnost tela, pre svega izazvanu radijumom i stroncijumom,

- ~i{}enjem krvi stimuli{e rad ko{tane sr`i, osve`ava hormonske `lezde, pre svega tiroidu i nabubre`ne `lezde,

- nadokna|uje oligoelemente u telu,

- elimini{e vi{ak `u~nih kiselina iz debelog creva,

- deluje na uravnote`enje kiselo-baznih procesa u organizmu, pre svega na alkalotvorne procese,

- elimini{e gasove u crevnoj flori (metan, amonijak, vodonik, vodonik sulfide, dr.)

- pozitivno deluje na preraspodelu vode u organizmu,

- svojim gelastim - `elatinoznim stanjem omogu}uje apsorpciju hrane u tankom crevu,

- ~isti jetru od otrova,

- usagla{ava krvni i limfni tok te~nosti-elektrolita,

- reguli{e krvni pritisak,

- smanjuje i elimini{e (sa kombinovanjem hrane) mladala~ke promene na licu u obliku masnih bubuljica, akni, mitisera i sl.

AKUTNA STANJA: Kod akutnih stanja (pijanstva, bolova, trovanja, opstipacije, proliva, kolitisa, visokog krvnog pritiska, posoperativnih zahvata, izrazite nervoze, `eluda~nih promena i reumatoidnih oboljenja) piti glinu 3 puta dnevno pola sata pre jela ili

ili

piti svaki sat samo vodu u kojoj je rastvorena glina. U ekstremnim-hitnim slu~ajevima glinu rastvoriti u mlakoj vodi, dobro prome{ati i popiti. Posle toga izazvati povra}anje.

OSTALA BLAGOTVORNA DEJSTVA GLINE:

Glinu treba piti i kod hroni~nih stanja kao {to su: pove}an krvni pritisak, gojaznost, dijabetes, pove}ana masno}a u vidu holesterola i triglicerida, nervna napetost, ulkus, smanjen imunitet, reuma, intenzivne intelektualne aktivnosti i sl. Glina je potrebna svakoj zdravoj osobi za osloba|anje od otrova une{enih putem hrane u organizam. Posle burnih no}i u jelu i pi}u glina adsorbuje metanol i uklanja toksine nastale od preterane konzumacije belan~evina `ivotinjskog porekla. Uklanja amonijak, neke sulfide i druge gasove iz debelog creva i ubrzava normalizaciju metabolizma. Kod gljivi~nih oboljenja pogotovu CANDIDE u crevnoj flori nastaje vodonik i metan, koje glina veoma efikasno vezuje.

Zbog toga glina ima izuzetno dejstvo na pove}enje autoimunolo{kih osobina organizma.

KOMBINOVANJE HRANE: za vreme kori{}enja gline smanjiti koli~inu slatki{a, belog hleba sira i piva (kvasne namirnice). Redukovati masnu i proteinsku hranu, slatki{e na bazi margarina, meso, jaja, da bi dejstvo gline bilo delotvornije. Posle obimnog proteinskog obroka (meso, sir, jaja, pasulj, sojini proizvodi) ne nalevati se te~no{}u-pogotovu slatkim sokovima. Ne jesti vo}e i slatki{e bar dva sata posle obroka.

SASTAV I DEJSTVO GLINE - BENTONITA:

Glina-bentonit nastaje iz skeleta jedno}elijskih algi DIATOMEA, iz njihovih kre~nja~ko-silicijumskih i aluminatnih skeleta se na dno mora i okeana stvaraju talo`ne stene. Zbog porekla od jedno}elijskih algi, naslage bentonita imaju slojevitu gra|u {to se pozitivno odra`ava na pove}anje njihove aktivne povr{ine. Tako 1 g bentonita u vodenoj suspenziji razvija kontaktnu povr{inu od oko 5 m2. Hidratisana glina pripada NANO^ESTICAMA, {to je svrstava u najefikasnija sredstva za prirodno ~i{}enje organizma. Osnovni aktivni sastojak gline je hidratisani aluminijum silikat, poznat po antivirusnom dejstvu, a uz njega se uvek na|e jo{ koja vrsta oksida u neznatnim koli~inama. Organska komponenta gline je posebno zna~ajna za vezivanje aktivnih supstanci i njihov prenos u dublje slojeve membrana crevne flore ili pak membrana krvnih kapilara. Organske komponente gline su poznati praantibiotici. Glina je poznat emulgator, tako da njena aktivacija u kiseloj sredini `eluca uti~e na poja~avanje emulgacionih sposobnosti u tankom i debelom crevu. Emulgaciona svojstva gline ubrzavaju degradaciju lipidnih-masnih naslaga u crevima i na taj na~in spre~avaju njihov membranski prenos u krvotok. Glina eliminacijom otrova u crevnoj flori rastere}uje rad jetre, bubrega i `lezda s unutra{njim lu~enjem. Glina vr{i uravnote`avanje koeficijenta lipidno-vodene raspodele, tzv. deobni particioni koeficijent.

Toksi~no dejstvo gline do sada nije zabele`eno.

Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlja Leskovac.

Sastavio: Prof.dr Stani{a Stojiljkovi}, autor knjige MO] GLINE.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates