Glina za reumu Shenemil 100 ml

glina za reumuGLINA ZA REUMU - Ubla`ava reumatske probleme.100ml

UPUSTVO ZA UPOTREBU: (PAZITI O^I)

Sva zglobna mesta zahva}ena reumom, prsti {ake, zglob {ake, zglob lakta, vratni pr{ljenovi, kuk ili pak pr{ljenovi donjeg dela ki~me, kao i zglobovi kolena, i nogu, ma`u se glinom za reumu. Kako su reumatske tegobe izra`ene no}u, to se preporu~uje mazanje gline pre spavanja, kako bi smo glinu i u toku no}i dr`ali. Preko gline se mo`e staviti zavoj ili gaza. Glina se mo`e roniti i ne {teti ode}i i posteljini, jer je sama ekolo{ko sredstvo za pranje. Ode}a se obla~i posle zasu{ivanja gline. Kolena se mogu mazati i preko dana, tako da se glina mo`e dr`ati sve dok traju bolovi. Glina se skida mekom tkaninom ili vatom nakva{enom mlakom vodom. Prvo glina sa vodom pravi gel (bubri), a potom se lako skida tkaninom ili vatom. Prsti ruku namazani glinom u toku no}i ostaju u ispru`enom polo`aju, jer ih glina zate`e, tako da je olak{ana periferna cirkulacija krvi. Ki~mu treba masirati glinom u toploj prostoriji i ~ekati da zasu{i, a potom se obu}i. Posle skidanja gline mogu}e je crvenolo, koje je normalna posledica “rada” gline. Glina za reumu je posebno pogodna za sve posoperativne ortopedske tretmane- rehabilitaciju. Ona uti~e na eliminaciju o`iljaka. Izuzetno je sredstvo za fizi~ku terapiju. Jednostavno sva mesta koja su imala prelom, ugnje~enje, ili is~a{enje se ma`u glinom u vi{e slojeva i tako nose du`e vreme. Ako mesto zahteva fiksiranje onda preko gline mo`e do}i retka tkanina, da bi omogu}ila disanje ko`e. Glinom uvek treba obaviti zglobno mesto, ukoliko je to mogu}e. Glina za reumu mo`e poslu`iti za tretman bubrega, jetre, pankreasa i krajnika, tako {to se sa spoljne strane nama`e sloj gline, prekrije nekom pamu~nom tkaninom i zadr`i u toku no}i. Tkanina se stavlja da glina ne bi pre{la na ode}u. Glina se tako namazana mo`e nositi za vreme rada ili pak za vreme sna. Lekovite supstance gline (organske komponente gline su alge dijatomeje veoma bogate organski vezanim mikroelementima, neorganske komponente su alumino-silikati) i dodati vitamini i eteri~na ulja, omogu}uju maksimalno snabdevanje potko`nog sloja ko`e svim, za nju, zna~ajnim kompone- ntama. Glina u fazi zasu{ivanja reaguje na {irenje ro`astog sloja ko`e (hidrati{e ga, pove}avaju}i permeabilnost do ~etiri puta) ~ime omogu}uje difuziju aktivnih supstanci preko ro`astog sloja znatno br`e od ostalih nosa~a kao {to su glicerin, vazelin, mast ili pak voda. Aktivne komponente, zahvaljuju}i glini i njenim svojstvima penetracije i permeacije ( prolaz do dermisa), zna~ajno pobolj{avaju reolo{ke osobine krvi, uspostavljaju tonus krvnih sudova i sna`no inhibi{u produkciju i osloba|anje ~inioca aktivacije krvnih plo~ica, ~ime spre~avaju agregaciju trombocita i stvaranje krvnog ugru{ka (trombozu). Glina svojim jonoizmenjiva~kim, adsorpcionim, organofilnim i hidrofilnim dejstvom omogu}uje ishranu ko`e kako hidrofilnim(vodorastvorljivim) tako i lipofilnim (rastvorljvi u ulju i mastima)supstancama. Glina ujedna~ava brzinu penetracije liposolubilnih i hidrosolubilnih lekovitih supstanci.

Pravi simptomi su bol u zglobovima {ake, lakta, kuka, ramena ili kolena. Ako se u prstima {aka javlja trnjenje i svrab (mravinjanje), onda je u pitanju vratni pr{ljen i njega treba istovremeno mazati glinom. Deformacijama zgloba dolazi do gnje~enja krvnih sudova i nerava-`ivaca, odnosno do slabe ishranjenosti tkiva ekstermiteta. Kako je san zadu`en za regeneraciju tkiva, to u njegovoj zadnjoj fazi, dakle rano ujutru, u zglobovima (prsti ruku i nogu, rame, koleno, vrat, ki~ma) ose}amo uko~enost, bol poput uboda, {to nas budi iz sna. U kriti~nim slu~ajevima ili akutnim stanjima, preporu~uje se da uporedo sa glinom koristimo i nagrevanje – termoglinom. U slu~aju artrita vratnih pr{ljenova (spondiloze) preporu~uje se anatomski jastuk, koji se i priru~no mo`e izraditi u obliku valjka od tankog jastuka.

Kod maljavih osoba se prvo do ko`e stavi zavoj ili gaza pa se tek tada ma`e glina (preko zavoja ili gaze), zatim ponovo glina i zavoj. Ovim postukom se lak{e skida glina sa tela.

Nekada se preko gaze i gline mo`e se staviti polietilenska kesa, koja bi usmerila aktivne komponente ka ko`i i usporila zasu{ivanje gline.

Glina za pijenje omogu}ava detoksikaciju organizma, tako da indirektno uti~e na uzro~nike pojave reume.

UKOLIKO GLINA U KUTIJI PROMENI BOJU ILI SE NA NJENOJ POVR[INI JAVE MRLJE, NJENO DEJSTVO SE NE UMANJUJE. AKO JE GLINA ZASU[LA I POSTALA TVRDA MO@E SE OBNOVITI tako {to se u kutijici sipa malo prokuvane mlake vode i ostavi da odstoji u toku no}i. Glina }e nabubriti i ponovo postati lako maziva.

- UPUSTVO je ura|eno prema prakti~nim rezultatima primene bentonita u farmaceutskoj i kozmeti~koj tehnologiji.

SASTAV: Glina, ekstrakti bilja, voda, vitamin E i C.

Glina za reumu sadr`i eteri~na ulja, eukaliptusa, bora, cimeta nane, karanfili}a, ruzmarina, lavande, kleke, timijana, kamfor i mentol.

GLINA JE PREZENTIRANA NA SAJMU NOVIH TEHNOLOGIJA “NOVTEH” u Beogradu, Beogradski sajam, novmbra 1996, na seminaru “PRIRODA U SLU@BI ZDRAVLJA I LEPOTE” u organizaciji ESTETIKA - Internacionalnog kluba kozmeti~ara i esteti~ara Jugoslavije, HAYAT 24.05.1997.god. AUTOR GLINE je Prof.dr Stani{a Stojiljkovi}, rukovodilac projekta ,,Dobijanje bentonita iz zemlje “uma”,, (Projekat strate{kih nauka br.203 pp br.5, koordinator VIN^A za period od 1994-97.god.) i autor knjige „MO] GLINE“u kojoj se detaljnije mo`ete upoznati o svojstvima gline.

Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates