Glina za vene i hemoroide

glina za veneGLINA ZA VENE - Olak{ava prolazak krvi kroz vene. Spre~ava gomilanje toksina u venama. Smanjuje otok, bol i ose}aj te`ine u nogama. Mo`e se koristiti i kod hemoroida. 100ml

Olak{ava prolazak krvi kroz vene i hemoroide. Spre~ava gomilanje toksina u venama i hemoroidima. Smanjuje otok, bol i ose}aj te`ine u nogama.

UPUSTVO ZA UPOTREBU: Prva 3 – 5 dana mazati glinu u {to tanjem sloju (skoro neprimetnom), a kasnije u malo debljem sloju. Glinu namazati po povr{ini vene blagim masiranjem, a zatim po celom obodu noge. Prakti~no glinom pravimo omota~ poput zavoja.

Za HEMOROIDE glinu mazati blagim utiskivanjem u ~ist analni otvor. Oko analnog otvora mazati glinu u tankom sloju.

Za vreme zasu{ivanja gline oko nogu ne preporu~uje se kretanje. Omota~ od gline ima pored medikamenskog dejstva ulogu steza~a, bez zavoja, tako da se optere}enje vena usled sopstvene te`ine, prenosi na spolja{nji omota~ gline i ko`e, ~ime se kontrakcijama gline i ko`e intenzivira periferna cirkulacija krvi. Tako zasu{ena glina se mo`e nositi du`e vreme, i za vreme rada. ^ak se glina ne mora skidati, jer za dan dva sama otpada sa povr{ine ko`e. Preko zasu{ene gline ne preporu~uje se no{enje tesne ode}e. Glina omogu}uje respiraciju povr{inskog sloja ko`e i tkiva, uklanjaju}i sa nje produkte metabolizma. Glina se kvasi tkaninom ili vatom, ovla`ene u mlakoj vodi, dok ne postane gel, a zatim se laganim pokretima skida i ispira. Posle skidanja gline javlja se ponekad crvenilo, {to je normalna posledica “rada” gline. U fazi zasu{ivanja mogu}e je javljanje peckanja i svraba, {to je normalna reakcija ko`e na glinu. Minimalno vreme kori{}enja-no{enja gline je 60 minuta od trenutka mazanja. Kada znamo da }emo biti izlo`eni jakom optere}enju, naporniji rad ili du`e stajanje, glinu ma`emo samo u tanjem sloju. Ukoliko se posle tretmana gline, vena pro{iri na nekom novom podru~ju, treba glinom mazati celu povr{inu noge, ali u tanjem - jednom sloju. Glina namazana u obliku “obru~a” za vreme su{enja intenzivno odvodi toplotu sa povr{ine ko`e. Posle su{enja gline na ko`i se intenzivira respiracija kiseonika, ~ime se vr{i ishrana epiderma. Glina u fazi zasu{ivanja reaguje na {irenje ro`astog sloja ko`e (hidrati{e ga, pove}avaju}i permeabilnost do ~etiri puta) ~ime omogu}uje difuziju aktivnih supstanci preko ro`astog sloja znatno br`e od ostalih nosa~a kao {to su glicerin, vazelin, mast ili pak voda. Aktivne komponente, zahvaljuju}i glini i njenim svojstvima penetracije i permeacije (prolaz do dermisa), zna~ajno pobolj{avaju reolo{ke osobine krvi, uspostavljaju tonus krvnih sudova i sna`no inhibi{u produkciju i osloba|anje ~inioca aktivacije krvnih plo~ica, ~ime spre~avaju agregaciju trombocita i stvaranje krvnog ugru{ka (trombozu). Glina svojim jonoizmenjiva~kim, adsorpcionim, organofilnim i hidrofilnim dejstvom omogu}uje ishranu ko`e kako hidrofilnim (vodorastvorljivim) tako i lipofilnim (rastvorljivi u ulju i mastima) supstancama. Glina ujedna~ava brzinu penetracije liposolubilnih ihidrosolubilnih lekovitih supstanci. Glinu za vene, neposredno pre upotrebe mo`ete pome{ati sa prirodnim jabukovim sir}etom (jedna ka{i~ica sir}eta dovoljna je za kutiju kreme). Tako|e ovoj kombinaciji mo`e se dodati ka{i~ica meda sa `umancetom jajeta kokica koje nisu gajene farmerski. Ovako pripremljena glina mo`e se odr`ati nekoliko dana u fri`ideru.

Kod akutnog zapaljenja vene mazati samo taj deo, ~ime se on rastere}uje, a optere}enje prenosi na ostali deo vene. Prividno izgleda da smo stanje pogor{ali, me|utim akutni deo vene je saniran. Otvorene vene tako|e mo`emo mazati, ali ne skidati glinu, jer ona postepeno sama otpada. Kod izrazitih vena i hemoroida preporu~ujemo Paket za ~i{}enje i detoksikaciju organizma SHENEMIL. Glinu neprekidno mo`emo mazati 15 dana, a posle toga praviti pauzu od 7 dana. Preporu~uje se povremeno masiranje vena uljem za masa`u SHENEMIL koje sadr`i ekstrakte nevena, kamilice, cveta masla~ka, cveta ru`e i dr.

UKOLIKO GLINA U KUTIJI PROMENI BOJU ILI SE NA NJENOJ POVR[INI JAVE MRLJE, NJENO DEJSTVO SE NE UMANJUJE. AKO JE GLINA ZASU[ILA I POSTALA TVRDA MO@ESE OBNOVITI tako {to se u kutijici sipa malo prokuvane mlake vode i ostavi da odstoji u toku no}i. Glina }e nabubriti i ponovo postati lako maziva.

- UPUSTVO je ura|eno prema prakti~nim rezultatima primene bentonita u farmaceutskoj i kozmeti~koj tehnologiji.

SASTAV: Glina, ekstrakti bilja, voda, vitamin E i C.

Glina za vene sadr`i: escin-ekstrakt divljeg kestena (escin-polisulfid, EPS-Na, bioaktivna komponenta koja sadr`i 12,8% organski vezanog sumpora), eteri~na ulja kleke, lavande, nevena, eukaliptusa, ruzmarina, timijana, belog luka, no}urka, nane i `alfije.

SVOJSTVA DIVLJEG KESTENA: Divlji kesten se od po~etka XVIII veka kontinualno koristi u narodnoj medicini. Evropa ga u znatnoj meri koristi kao zamenu ameri~ke biljke hamamelisa za spravljanje razli~itih preparata za le~enje pro{irenih vena. Ekstrakt divljeg kestena pove}ava kapilarnu rezistenciju.

GLINA JE PREZENTIRANA NA SAJMU NOVIH TEHNOLOGIJA “NOVTEH” u Beogradu, Beogradski sajam, novmbra 1996, na seminaru “PRIRODA U SLU@BI ZDRAVLJA I LEPOTE” u organizaciji ESTETIKA - Internacionalnog kluba kozmeti~ara i esteti~ara Jugoslavije, HAYAT 24.05.1997.god. AUTOR GLINE je Prof.dr Stani{a Stojiljkovi}, rukovodilac projekta ,,Dobijanje bentonita iz zemlje “uma” ,,(Projekat strate{kih nauka br.203 pp br.5, koordinator VIN^A za period od 1994-97.god.) i autor knjige „MO] GLINE“u kojoj se detaljnije mo`ete upoznati o svojstvima gline. Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Sastavio: Prof.dr Stani{a Stojiljkovi}, autor knjige MO] GLINE.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates