Glina za kosu Shenemil 100 ml

glina za kosuGLINA ZA KOSU - Neguje, jača i vraća sjaj kosi. Protiv peruti i seboreje. Obnavlja koren kose. 100ml

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

Glinu utrljavati po ko`i glave blagim masiranjem i ostaviti da odstoji 1 – 2 sata (mo`e i du`e). Sa tako utrljanom i zasu{enom glinom se mo`e prespavati, a tek sutra dan oprati kosa. Kod duge kose boraviti u toplijoj prostoriji, dok glina zasu{i.

Ako se radi o alopeciji ili o problemima na pojedinim mestima ko`e glave mogu se mazati samo ta mesta. Po`eljno je nositi namazanu glinu {to du`e ili u toku no}i.

ISPIRANJE:

Nakvasiti dobro kosu mlakom vodom. Tako nakva{ena kosa treba da odstoji nekoliko minuta kako bi zasu{ena glina ponovo postala gel, dodajemo {ampon i onda se ispira (mo`e jo{ jedno {amponiranje). Prime}uje se za vreme {amponiranja ili sapunanja, intenzivna pena, {to pokazuje, da je glina prirodno povr{inski aktivno sredstvo (kona~no stalno govorimo, kako su na{e bake prale kosu glinom, odnosno u na{em jeziku odoma}enom ”umom”). Posle ispiranja kose, na granici kosmatog dela i lica, prime}uje se crvenilo, koje zavisi od pigmentacije i traje do 30 minuta. Ono je normalna posledica “rada” gline.

Glina je u fazi zasu{ivanja reagovala sa povr{inskim delom ko`e, blago ga zate`u}i, ~ime omogu}ava prodor aktivnih komponenti ulja u koren dlake. U zasu{enom obliku glina mehani~ki izvla~i koren dlake navi{e (zapravo vr{i prirodno masiranje kose - te je zato treba u zasu{enom obliku nositi {to du`e. Tako|e u zasu{enom obliku glina rastvara ne~isto}e sa ko`e i izvla~i iz znojnih `lezda sve toksi~ne supstance. Znojne i lojne `lezde se tada skupljaju i omogu}uju {irenje korena dlake, koji je iz gline adsorbovao vodu i nabubreo-hidratisao. Ovaj mehanizam gline omogu}ava disanje korena dlake uz istovremenu ishranu. U fazi ispiranja, glina potpoma`e saponifikaciju masnih i ro`astih delova ko`e i kose. Kako je kosa glavni akumulator svih toksi~nih metala - takozvanih mikotoksina (analizom pepela dlake mo`e se utvrditi), glina svojim jonoizmenjiva~kim i adsorpcionim dejstvom ih vezuje i odstranjuje, kako iz povr{inskog tako i iz potko`nog dela dlake. Ovaj proces zahteva bar tromese~ni tretman da bi se pravi efekti gline pokazali.

Kosa, pod mikroskopom izgleda u vidu kupi ugra|enih jedan u drugu, dakle ima veliku povr{inu. I zapravo ona skuplja sve otrove ne samo iz organizma, ve} i iz spolja{nje sredine. Zato joj treba nega i pravilna ishrana. Glina je sredstvo koje su sve civilizacije koristile za negu kose.

Glina za pijenje, zeoliti i aktivni ugalj (carbo medicinalis-animalis) su poznati prirodni adsorbenti i jonoizmenjiva~i koji vezuju otrove u crevnoj flori i nedozvoljavaju im da se izlu~uju preko krvnih sudova ko`e. Zato u fazi tretmana kose odnosno ko`e glave, treba uporedo piti glinu u prahu.

UKOLIKO GLINA U KUTIJI PROMENI BOJU ILI SE NA NJENOJ POVR[INI JAVE MRLJE, NJENO DEJSTVO SE NE UMANJUJE.AKO JE GLINA ZASU[ILA I POSTALA TVRDA MO@E SE OBNOVITI tako {to se u kutijici sipa malo prokuvane mlake vode i ostavi da odstoji u toku no}i. Glina }e nabubriti i ponovo postati lako maziva.

- UPUSTVO je ura|eno prema prakti~nim rezultatima primene bentonita u farmaceutskoj i kozmeti~koj tehnologiji.

SASTAV: Glina, ekstrakti bilja, voda, vitamin E i C.

GLINA JE PREZENTIRANA NA SAJMU NOVIH TEHNOLOGIJA “NOVTEH” u Beogradu, Beogradski sajam, novmbra 1996, na seminaru “PRIRODA U SLU@BI ZDRAVLJA I LEPOTE” u organizaciji ESTETIKA - Internacionalnog kluba kozmeti~ara i esteti~ara Jugoslavije, HAYAT 24.05.1997.god. AUTOR GLINE je Prof.dr Stani{a Stojiljkovi}, rukovodilac projekta ,,Dobijanje bentonita iz zemlje “uma”,, (Projekat strate{kih nauka br.203 pp br.5, koordinator VIN^A za period od 1994-97.god.) i autor knjiga: „MO] GLINE“ u kojoj se detaljnije mo`ete upoznati o svojstvima gline, „MR[AVLJENJE I DETOKSIKACIJA“, „GASOVI I NADIMANJA“ i „ONO [TO JO[ NISMO PITALI PROFESORA“ .

Zdravstvenu ispravnost izvr{io Zavod za javno zdravlje Leskovac.

Sastavio: Prof. dr Stani{a Stojiljkovi}, autor knjige MO] GLINE.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates